Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi

tsv2023Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, Atatürk‘ün belirttiği “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak”, hedefleri bugünden belli bir vizyon oluşturulmasını, bu hedeflere ulaştıracak stratejilerin belirlenerek, politikaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye‘nin önündeki on dört yıllık süreçte bazı önemli atılımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gerek dış politika alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda belirlenen hedeflere ulaşılması, ancak var olan sorunlara değil, vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin tüm kurumlar arasında eşgüdüm sağlanıp uygulanması ile mümkün olabilir. Bu noktadan hareketle, belirlenen hedeflere ulaşacak güçlü bir Türkiye‘nin, uluslararası alanda da sözü geçen saygın bir aktör olmaması için hiçbir neden yoktur. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Türkiye sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile – özellikle iki kutuplu dünyanın sona ermesi üzerine gittikçe istikrarsızlaşan bir bölgede – demokratik, insan haklarına saygılı, yaşam standartları yüksek, teknoloji üreten, dinamik ve eğitim kalitesi yüksek genç nüfusa sahip bir küresel aktör olarak, hem bölgesel sorunların çözümünde uzlaştırıcı bir güç hem de örnek alınması gereken bir model olacaktır.

Türkiye‘nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi kapsamında gerçekleştirilen kongre ile Türkiye‘yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikalar belirlenmiştir. Kongrenin sonuçları uzmanlar ve akademisyenler tarafından Ankara ve diğer illerin merkez teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ve sivil toplum kuruluşlarına kısa süreli çalıştay eğitim programları olarak sunulmaktadır. Böylelikle belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda tüm Türkiye bilgilendirilmekte ve oluşturulan sinerji ile Türkiye halkına j25 bir dinamizm kazandırılmasına ciddi katkılarda bulunulmaktadır. “Türkiye‘nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinin devletimize ve milletimize faydalı olmasını diler, saygılarımızı sunarız.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı